Parking

Ponieważ nie ma możliwości pozostawienia auta przy domku, na terenie ośrodka zaraz przy wjeździe zlokalizowany jest całodobowy parking strzeżony. Wszyscy nasi klienci, którzy przyjeżdżają samochodami mają zapewnione stałe, oznakowane miejsce na parkingu, za dodatkową opłatą. Na parking można wjechać i wyjechać o dowolnej porze.

Regulamin parkingu strzeżonego O.W.Bałtyk

 1. Korzystający z parkingu jest obowiązany uiścić opłatę w ustalonym terminie według obowiązujących stawek.
 2. Aktualny cennik za usługi parkowania stanowi podstawę naliczania należności.
 3. Opłata za parkowanie pobierana jest z góry.
 4. Pozostawienie pojazdu na parkingu na okres nie objęty opłatą powoduje stosowanie kary umownej w wysokości dziennej stawki.
 5. Na parking mogą być przyjęte pojazdy sprawne technicznie z aktualnym przeglądem technicznym.
 6. Wjeżdżający ustawia pojazd w sposób i w miejsce wskazane przez pracownika parkingu.
 7. Za pozostawiony na parkingu pojazd pracownik parkingu wystawia dowód wpłaty oraz wydaje kartę parkingową z numerem zajmowanego stanowiska. Dane personalne użytkownika oraz dane samochodu pracownik wpisuje do książki parkingowej.
 8. Zagubienie karty parkingowej lub dowodu wpłaty użytkownik winien niezwłocznie zgłosić pracownikowi parkingu. Wydanie nowej karty parkingowej nastąpi po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł. Do tego czasu nie zezwala się na użytkowanie pojazdu lub korzystanie z parkingu.
 9. Wstawiając pojazd na parking użytkownik powinien zgłosić ewentualne niesprawności lub uszkodzenia pracownikowi parkingu.
 10. Opłata za parkowanie pojazdów niesprawnych technicznie (usterki: zabezpieczenia drzwi, szyb, pokrywy silnika lub bagażnika) zwiększa się o 200%.
 11. Wjazd na teren parkingu powinien odbywać się bez osób towarzyszących.
 12. Pozostawiony na parkingu pojazd powinien mieć wyłączone wszystkie odbiorniki prądu, zamknięte drzwi, okna, bagażnik, pokrywę silnika oraz zaciągnięty hamulec ręczny. Kierowca winien sprawdzić czy w popielniczkach nie pozostawiono niedopałków.
 13. Ewentualne uszkodzenia pojazdu powstałe na parkingu należy zgłosić pracownikowi przed opuszczeniem parkingu. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
 14. Za przedmioty pozostawione wewnątrz pojazdu, jeżeli nie zostały zgłoszone w chwili parkowania, pracownik parkingu nie odpowiada.
 15. Przy wyjeździe z parkingu użytkownik zgłasza swój wyjazd, okazuje dowód wpłaty oraz oddaje pracownikowi kartę parkingową.
 16. Za szkody powstałe na parkingu z winy innego użytkownika obsługa parkingu nie odpowiada.
 17. Za szkody spowodowane kataklizmem (gradobicie, powódź, wichura itp.) i aktem terroru obsługa parkingu nie odpowiada.
 18. Na terenie parkingu obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym. Dopuszczalna prędkość pojazdu do 20 km/godz.
 19. Na terenie parkingu zabrania się palenia papierosów, dokonywania napraw, wymiany oleju itp. Użytkownik powinien dbać o prządek na przydzielonym mu stanowisku i wokół niego.
 20. Każdorazowe podejście do samochodu należy zgłosić pracownikowi.
Back to Top